Hero

GAGF PROJECT

De afgelopen 100 jaar zijn we steeds meer afhankelijk geworden van beperkt beschikbare fossiele grondstoffen zoals aardolie en gas en mineralen. Als we willen veranderen dan betekent dit een overgang van een lineaire economie naar een circulaire en biogebaseerde economie (BBE), van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof.  Biomassa wordt nu al gebruikt voor niet-voedsel toepassingen, zoals cosmetica, fijnchemie en (bouw)materialen. Binnen het Europese beleid is de doelstelling tegen 2020 de broeikasemissies met 20% te verminderen en de energie-efficiëntie met 20% verhogen. In 2050 moet de  kooldioxide uitstoot 85-90% lager zijn. Om deze doelstellingen te halen is het noodzakelijk om nu nieuwe mogelijkheden te creëren voor economische ontwikkelingen door het uitbreiden van bedrijfs- en onderzoeksactiviteiten in koolstofarme technologieën.

De uitdaging die voor ons ligt is enorm. De voorraden nemen af, maar de vraag naar grondstoffen neemt nog toe. De BBE wordt vooral geassocieerd met de valorisatie van reststromen en het cradle-to-cradle concept. De beschikbare reststromen zullen echter niet volstaan als grondstof voor de BBE.

De landbouw is een potentiele producent van grondstoffen voor de BBE, hetzij door nieuwe teelten, andere mogelijkheden van bestaande teelten of van onbenutte nevenstromen. De plantaardige productie was in het verleden vooral georiënteerd op voortbrengen van voedsel voor de mens en voeder voor dieren. De afgelopen jaren ontstond toenemende interesse voor andere toepassingen van  biomassa als grondstof, bijvoorbeeld voor vezels, brandstof en hoogwaardige producten zoals aromaten en biociden. Biomassa kan in de toekomst dienen als aanvulling op, en uiteindelijk vervanging voor, de klassieke petrochemische raffinage.

Dit project heeft als doel om het efficiënt gebruik van hulpbronnen te bevorderen middels het innoveren van producten, toepassingen en processen met focus op de BBE. Samenwerking tussen de primaire sector en KMO’s of andere bedrijven door implementatie van nieuwe toepassingen staat hierbij centraal. De samenwerking van onderzoeksinstellingen en bedrijven zorgt voor een concrete ketengerichte aanpak die ook na het einde van het project kan verder gezet worden. De concurrentiepositie van de bedrijven in de grensregio wordt door het ontwikkelen van deze nieuwe kennis verbeterd waarbij duurzame ontwikkeling centraal staat.

Projectpartners: Proefboerderij Rusthoeve, Delphy, ZLTO, Inagro, Provincie Vlaams-Brabant, Karel de Grote Hogeschool, Microbeton, Ecotreasures, Cradle Crops, Millvision, Agrodome.

Een van de projecten waar Cradle Crops aan deelneemt is het Growing a Green Future project. Dit om de toepassingsmogelijkheden voor Miscanthus giganteus als duurzame grondstof te verbreden.